ഈ വെബ്സൈറ്റിലൂടെ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുള്ളതും പുതിയതുമായ കടംകഥകളും അവയുടെ ഉത്തരങ്ങളുടെയും ഒരു ശേഖരം ആണ് നൽകുന്നത്.


കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് forwardjunction@gmail.com എന്ന ഇമെയിൽ വഴി ഞങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ്.