അച്ഛനൊരു പട്ടുതന്നു, മുക്കീട്ടും മുക്കീട്ടും നനയുന്നില്ല

achanoru pattuthannu kadfamkadha

അച്ഛനൊരു പട്ടുതന്നു, മുക്കീട്ടും മുക്കീട്ടും നനയുന്നില്ല.

(Achanoru pattu thannu, mukkeettum mukkeettum nanayunnilla.)

ANSWER


ചേമ്പില (Chembila)

Topics:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *