അങ്ങേലെ മുത്തീം മുക്കിലിരിക്കും, ഇങ്ങേലെ മുത്തീം മുക്കിലിരിക്കും

angele mutheem moolakkirikkum

അങ്ങേലെ മുത്തീം മുക്കിലിരിക്കും, ഇങ്ങേലെ മുത്തീം മുക്കിലിരിക്കും.

(Angele mutheem moolakkirikkum, ingele mutheem moolakkirikkum)

ANSWER


ചൂല് (Choolu)

Topics:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *