അക്കരെ വെടി പൊട്ടുമ്പോൾ, ഇക്കരെ കുട വിരിയുന്നു

akkare vedi pottumbol

അക്കരെ വെടി പൊട്ടുമ്പോൾ, ഇക്കരെ കുട വിരിയുന്നു.

(Akkare vedi pottumbol, ikkare kuda viriyunnu)

ANSWER


ഇടിവെട്ടി കൂൺ മുളയ്ക്കുക (Idivetti koonu mulakkuka)

Topics:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *