അകത്തിരുന്നു പുറത്തേക്കു നാവു നീട്ടി

akathirunnu-purathekku-naavu-neetti

അകത്തിരുന്നു പുറത്തേക്കു നാവു നീട്ടി

(Akathirunnu purathekku naavu neetti)

ANSWER


ഓവ് (Ovu)

Topics:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *