അകത്ത് പോയപ്പോൾ പച്ച, പുറത്ത് വന്നപ്പോൾ ചുവപ്പ്

Akathu poyappol pacha

അകത്ത് പോയപ്പോൾ പച്ച, പുറത്ത് വന്നപ്പോൾ ചുവപ്പ്.

(Akathu poyappol pacha, purathu vannappol chuvappu)

ANSWER


വെറ്റില മുറുക്ക് (Vettila Murukku)

Topics:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *