അകത്ത് തിരിതെറുത്തു, പുറത്ത് മുട്ടയിട്ടു

Akathu thiritheruthu

അകത്ത് തിരിതെറുത്തു, പുറത്ത് മുട്ടയിട്ടു.

(Akathu thiritheruthu, purathu muttayittu)

ANSWER


കുരുമുളക്  (Kurumulaku)

Topics:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *