ഇത്തിരി മുറ്റത്തു അഞ്ചു കാവൽക്കാർ

ithiri muttahgu 5 kaavalkkaar

ഇത്തിരി മുറ്റത്തു അഞ്ചു കാവൽക്കാർ

(Ithiri muttathu anju kaavalkkar)

ANSWER

കൈവിരൽ  (Kaiviral)

Topics:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *