അകന്നുനിന്നു നോക്കിക്കാണും കണ്ടതെല്ലാം ഉള്ളിലാക്കും

Akannu ninnu nokki kaanum

അകന്നുനിന്നു നോക്കിക്കാണും കണ്ടതെല്ലാം ഉള്ളിലാക്കും

(Akannu ninnu nokkikkanum kandathellam ullilakkum)

ANSWER

ക്യാമറ (Camera)

Topics:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *