മുള്ളുണ്ട് മുരിക്കല്ല, പാലുണ്ട് പശുവല്ല, വാലുണ്ട് വാനരനല്ല, നൂലുണ്ട് പട്ടമല്ല

Kadamkatha with Answers

മുള്ളുണ്ട് മുരിക്കല്ല, പാലുണ്ട് പശുവല്ല, വാലുണ്ട് വാനരനല്ല, നൂലുണ്ട് പട്ടമല്ല

(Mullund murikkilla, paalundu pashuvalla, vaalundu vanaranalla, noolundu pattamalla)

ANSWER

ചക്ക (Chakka)

Topics:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *