അകത്ത്‌ രോമം പുറത്തിറച്ചി

akathu romam purathu irachi

അകത്ത്‌ രോമം പുറത്തിറച്ചി

(Akathu romam purathirachi)

ANSWER

മൂക്ക് (Mookku)

Topics:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *