അടി പാറ, നടു വടി, മീതെ കുട

adi paara nadu vadi

അടി പാറ, നടു വടി, മീതെ കുട

(Adi paara, nadu vadi, meethe kuda)

ANSWER

ചേന (Chena)

Topics:

3 thoughts on “അടി പാറ, നടു വടി, മീതെ കുട

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *