അമ്പാട്ടെ പട്ടിക്ക് മുമ്പോട്ട് വാല്

ambatte pattikku mumbottu vaalu

അമ്പാട്ടെ പട്ടിക്ക് മുമ്പോട്ട് വാല്

(Ambaatte pattikku mumbottu vaalu)

ANSWER

ചിരവ (Chirava)

Topics:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *