അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സംബന്ധം വീട്ടമ്മയ്ക്കിത് നിര്‍ബന്ധം

angottum ingottum sambandham

അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സംബന്ധം വീട്ടമ്മയ്ക്കിത് നിര്‍ബന്ധം

(Angottum ingottum sambandham veettammakku nirbandham)

ANSWER

സാക്ഷ (Saksha)

Topics:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *