പച്ചപലക കൊട്ടാരത്തില്‍ പത്തും നൂറും കൊട്ടത്തേങ്ങ

Pachappalaka kottarathil kadamkadha malayalam

പച്ചപലക കൊട്ടാരത്തില്‍ പത്തും നൂറും കൊട്ടത്തേങ്ങ

(Pachappalaka kottarathil pathum noorum kottathenga)

ANSWER

പപ്പായ (Pappaya)

Topics:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *