അങ്ങുരുണ്ടു ഇങ്ങുരുണ്ടു അങ്ങാടിമുറ്റത്തൊന്നുരുണ്ടു

Ingurundu angurundu kadamkadha

അങ്ങുരുണ്ടു ഇങ്ങുരുണ്ടു അങ്ങാടിമുറ്റത്തൊന്നുരുണ്ടു

(Ingurundu angurundu angaadimuttathaonnurundu)

ANSWER

കുരുമുളക്  (Kurumulak)

Topics:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *