അങ്ങോട്ടോടും ഇങ്ങോട്ടോടും, മേലേനിന്ന് സത്യം പറയും

angottodum ingottodum

അങ്ങോട്ടോടും ഇങ്ങോട്ടോടും, മേലേനിന്ന് സത്യം പറയും

(Angottodum ingottodum meleninnu sathyam parayum)

ANSWER

തുലാസ്  (Thulas)

Topics:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *