അനുജത്തി ചോന്നിട്ട്, ഏട്ടത്തി പച്ചച്ച്, മൂത്താച്ചി മഞ്ഞച്ച്

kadamkatha

അനുജത്തി ചോന്നിട്ട്, ഏട്ടത്തി പച്ചച്ച്, മൂത്താച്ചി മഞ്ഞച്ച്

(Anujathi chonnittu, ettathi pachachu, moothachi manjachu)

ANSWER

ഇല  (Ila)

Topics:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *