അരയ്ക്ക് കെട്ടുള്ളവൻ നിലമടിച്ചു

arakku-kettullavan-nilamadachu

അരയ്ക്ക് കെട്ടുള്ളവൻ നിലമടിച്ചു

(Arakku kettullavan nilamadichu)

ANSWER

ചൂല്  (Choolu)

Topics:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *