ആകാശം മുട്ടെ വളരും മരം, കാക്കക്കിരിക്കാൻ പറ്റൂല

Akasham mutte valarum maram

ആകാശം മുട്ടെ വളരും മരം, കാക്കക്കിരിക്കാൻ പറ്റൂല

(Akasham mutte valarum maram, kakkakku irikkan pattoola)

ANSWER

പുക  (Puka)

Topics:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *