ആനയ്ക്ക് നിൽക്കാൻ നിഴലുണ്ട്, ജീരകം പൊതിയാൻ ഇലയില്ല

Anakku nilkkan nizhalundu

ആനയ്ക്ക് നിൽക്കാൻ നിഴലുണ്ട്, ജീരകം പൊതിയാൻ ഇലയില്ല

(Aanakku nilkkan nizhalundu, jeerakam pothiyan ilayilla)

ANSWER

പുളിമരം  (Pulimaram)

Topics:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *