അകം എല്ലും തോലും പുറം പൊന്ത പൊന്തം

akam-ellum-tholum

അകം എല്ലും തോലും പുറം പൊന്ത പൊന്തം

(Akam ellum tholum puram pontham pontham)

ANSWER

വൈക്കോൽത്തുറു  (Vaikkolthuru)

Topics:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *