താഴെയും മുകളിലും തട്ടിട്ടിരിക്കു കുഞ്ഞിരാമന്‍

thazhayum mukalilum thattittirikku

താഴെയും മുകളിലും തട്ടിട്ടിരിക്കു കുഞ്ഞിരാമന്‍

(Thazhayum mukalilum thattitturikku kunjiraman)

ANSWER

ചെണ്ട  (Chenda)

Topics:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *