ചട്ടിത്തൊപ്പിക്കാരന്റെ കുടവയർ കണ്ടാല്‍ കാലികളുടെ വായില്‍ തേനൂറും

Chattithoppikkarante kudavayar

ചട്ടിത്തൊപ്പിക്കാരന്റെ കുടവയർ കണ്ടാല്‍ കാലികളുടെ വായില്‍ തേനൂറും

(Chattithoppikkarante kudavayar kandal kaalikalude vaayil thenoorum)

ANSWER

വൈക്കോല്‍  (Vaikkol)

Topics:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *