മണ്ണു വെട്ടി പാറ കണ്ടു പാറവെട്ടി വെള്ളി കണ്ടു വെള്ളി വെട്ടി വെള്ളം കണ്ടു

mannu vetti paara kandu

മണ്ണു വെട്ടി പാറ കണ്ടു പാറ വെട്ടി വെള്ളി കണ്ടു വെള്ളി വെട്ടി വെള്ളം കണ്ടു

(Mannu vetti paara kandu, paara vetti velli kandu, velli vetti vellam kandu)

ANSWER

തേങ്ങാ  (Thenga)

Topics:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *