കൈയില്ല, കാലില്ല, വയറുണ്ട്‌, വാലുണ്ട്‌ നീരാടാന്‍ പോകുമ്പോള്‍ പിടിക്കും ഞാന്‍ നൂറാളെ

kaiyyilla kaalilla kadamkadha answer

കൈയില്ല, കാലില്ല, വയറുണ്ട്‌, വാലുണ്ട്‌ നീരാടാന്‍ പോകുമ്പോള്‍ പിടിക്കും ഞാന്‍ നൂറാളെ

(Kayyilla, kaalilla, vayarundu, vaalundu neeradan pokumbol pidikkum njan noorale

ANSWER

Vala (വല)

Topics:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *