അങ്ങേ വീടിലെ മുത്തശ്ശിക്ക് ഇങ്ങേ വീട്ടില്‍ മുറ്റമടി

Ange veettile muthassi kadamkadha

അങ്ങേ വീടിലെ മുത്തശ്ശിക്ക് ഇങ്ങേ വീട്ടില്‍ മുറ്റമടി

(Ange veettile muthassikku inge veettil muttamadi)

ANSWER

മുള (Mula)

Topics:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *