അടി മുള്ള് നടു കാട് തല പൂവ്

adi mullu
nadu kadu thala poovu

അടി മുള്ള് നടു കാട് തല പൂവ്

(Adi mullu nadu kaadu thala poovu)

ANSWER

കൈതച്ചക്ക (Kaithachakka)

Topics:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *