കൊമ്പിന്‍മേല്‍ തുളയുള്ള കാള

kombinmel thulayulla kaala

കൊമ്പിന്‍മേല്‍ തുളയുള്ള കാള

(Kombinmel thulayulla kaala)

ANSWER

കിണ്ടി (Kindi)

Topics:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *