ചത്തു കിടക്കുന്ന പാമ്പ് വടിയെടുത്താൽ ഓടും

kadamkatha answers 2020

ചത്തു കിടക്കുന്ന പാമ്പ് വടിയെടുത്താൽ ഓടും

(Chathu kidakkunna paambu vadiyeduthaal odum)

ANSWER

തോണ്ണി (Thoni)

Topics:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *