ആന കേറാ മല ആടു കേറാ മല ആയിരം കാന്താരി പൂത്തിറങ്ങി

aana kera mala answer

ആന കേറാ മല ആടു കേറാ മല ആയിരം കാന്താരി പൂത്തിറങ്ങി

(Aana keramala aadu keramala aayiram kanthari poothirangi

ANSWER

നക്ഷത്രങ്ങൾ (Nakshathrangal)

Topics:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *