അമ്മ തൊട്ടാലും അമ്മയെ തൊട്ടാലും മകന്‍ ഇല്ലാതാവും

amma thottalum ammaye thottalum makan illathakum

അമ്മ തൊട്ടാലും അമ്മയെ തൊട്ടാലും മകന്‍ ഇല്ലാതാവും

(Amma thottalum ammaye thottalum makan illathaavum)

ANSWER

ഉപ്പ് (Uppu)

Topics:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *