നൂറാന വന്നാലും എടുത്തു മാറ്റാന്‍ പറ്റാത്ത വട്ട ചെമ്പ്‌

ഒരമ്മ പെറ്റതെല്ലാം തൊപ്പിക്കാര്

(Oramma pettathellam thoppikkaru)

noorana vannalum kadamkatha answer

നൂറാന വന്നാലും എടുത്തു മാറ്റാന്‍ പറ്റാത്ത വട്ട ചെമ്പ്‌

Nooraana vannalum eduthu mattan pattatha vatta chembu

ANSWER

കിണര്‍ (Kinar)

Topics:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *