ഒരമ്മ പെറ്റതെല്ലാം തൊപ്പിക്കാര്

ഒരമ്മ പെറ്റതെല്ലാം തൊപ്പിക്കാര്

(Oramma pettathellam thoppikkaru)

ANSWER

തീപ്പട്ടി കൊള്ളികള്‍ (Theeppatti kollikal)

Topics:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *