ഓടും കുതിര, ചാടും കുതിര, വെള്ളം കണ്ടാല്‍ നില്‍ക്കും കുതിര

odum kuthira chaadum kuthira

ഓടും കുതിര, ചാടും കുതിര, വെള്ളം കണ്ടാല്‍ നില്‍ക്കും കുതിര
(Odum kuthira chadum kuthira vellam kandal nilkkum kuthira)

ANSWER

ചെരുപ്പ്‌ (Cherupp)

Topics:

One thought on “ഓടും കുതിര, ചാടും കുതിര, വെള്ളം കണ്ടാല്‍ നില്‍ക്കും കുതിര

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *