തട്ടിയാല്‍ ചീറ്റും മുട്ടിയാല്‍ ചീറ്റും ഊക്കിലൊന്നൂതിയാല്‍ ആളുമല്ലോ

thattiyaal cheettum kadamkadha

തട്ടിയാല്‍ ചീറ്റും മുട്ടിയാല്‍ ചീറ്റും ഊക്കിലൊന്നൂതിയാല്‍ ആളുമല്ലോ

(Thattiyal cheettum muttiyal cheettum ookkilonnoothiyal aalumallo)

ANSWER

തീക്കട്ട (Thekkatta)

Topics:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *