കാലില്‍ പിടിച്ചാല്‍ തോളില്‍ കയറും

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *