കിലുകിലുക്കം കിക്കിലുക്കം ഉത്തരത്തിൽ ചത്തിരിക്കും

Kikkilukkam kilukilukkam

കിലുകിലുക്കം കിക്കിലുക്കം ഉത്തരത്തിൽ ചത്തിരിക്കും

(kilukilukkam kikkilukkam utharathil chathirikkum)

ANSWER

താക്കോൽ കൂട്ടം (Thakkol Koottam)

Topics:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *