കാള കിടക്കും കയറോടും

kala kidakkum kayarodum

കാള കിടക്കും കയറോടും

(Kaala kidakkum kayarodum)

ANSWER

മത്തൻ (Mathanga)

Topics:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *