കണ്ടാൽ സുന്ദരൻ തൊട്ടാൽ ഭയങ്കരൻ

kadamkadhakal

കണ്ടാൽ സുന്ദരൻ തൊട്ടാൽ ഭയങ്കരൻ

(Kandal sundaran thottal bhayankaran)

ANSWER

തീ (Thee)

Topics:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *