ഇട്ടാൽ പൊട്ടും ഇംഗ്ലീഷ് മുട്ട

kadamkatha

ഇട്ടാൽ പൊട്ടും ഇംഗ്ലീഷ് മുട്ട

(Ittal pottum English mutta)

ANSWER

കടുക് (Kaduku)

Topics:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *