ഒരു കുപ്പിയിൽ രണ്ടെണ്ണ

oru kuppiyil randenna

ഒരു കുപ്പിയിൽ രണ്ടെണ്ണ

(Oru Kuppiyil Randenna)

ANSWER

കോഴി മുട്ട (Kozhi Mutta)

Topics:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *