കൊക്കിരിക്കും കുളം വറ്റി വറ്റി

Malayalam kadamkadha

കൊക്കിരിക്കും കുളം വറ്റി വറ്റി

(Kokkirikkum kulam vatti vatti)

ANSWER

വിളക്ക് (Vilakku)

Topics:

3 thoughts on “കൊക്കിരിക്കും കുളം വറ്റി വറ്റി

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *