രണ്ടു കിണറിന് ഒരു പാലം

randu kinarinu oru palam

രണ്ടു കിണറിന് ഒരു പാലം

(Randu kinarinu oru paalam)

ANSWER

മൂക്ക് (Mookku)

Topics:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *