മുറ്റത്തുണ്ടൊരു പോലീസേതോ കളവുതേടി നടക്കുന്നു

muttathundoru-policetha

മുറ്റത്തുണ്ടൊരു പോലീസേതോ കളവുതേടി നടക്കുന്നു

(Muttathundoru policetha kalavuthedi nadakkunnu)

ANSWER

കോഴി (Kozhi)

Topics:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *