കയ്യില്‍ കയറി മെയ്യിലൊളിച്ചു

Kayyil kayari meyyilolichu

കയ്യില്‍ കയറി മെയ്യിലൊളിച്ചു

(Kayyil kayari meyyilolichu)

ANSWER

ചോറുരുള (Chorurula)

Topics:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *