പിടിച്ചാൽ പിടികിട്ടില്ല, വെട്ടിയാൽ വെട്ടേൽക്കില്ല

pidichal pidi kittilla

പിടിച്ചാൽ പിടികിട്ടില്ല, വെട്ടിയാൽ വെട്ടേൽക്കില്ല

(Pidichal pidi kittilla, vettiyal vettelkkilla)

ANSWER

വെള്ളം (Vellam)

Topics:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *