മിണ്ടാതെ കാര്യം പറയാൻ മുഖംമൂടിയെടുത്തു മുട്ടിലിടും

kadamkatha

മിണ്ടാതെ കാര്യം പറയാൻ മുഖംമൂടിയെടുത്തു മുട്ടിലിടും

(Mindaathe karyam parayan mukham moodi eduthu muttilidum)

ANSWER

പേന (Pen)

Topics:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *