നിവര്‍ത്തിയിട്ടൊരു പന്തിപ്പായി എടുത്തുമാറ്റാനൊക്കില്ല

nivarthiyittoru panthippayi

നിവര്‍ത്തിയിട്ടൊരു പന്തിപ്പായി എടുത്തുമാറ്റാനൊക്കില്ല

(Nivarthiyittoru panthippayi eduthumattanokkilla)

ANSWER

റോഡ് (Road)

Topics:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *