അക്കരെ നിൽക്കും തുഞ്ചാണി, ഇക്കരെ നിൽക്കും തുഞ്ചാണി, കൂട്ടി മുട്ടും തുഞ്ചാണി

akkare nikkum thunjani answer

അക്കരെ നിൽക്കും തുഞ്ചാണി, ഇക്കരെ നിൽക്കും തുഞ്ചാണി, കൂട്ടി മുട്ടും തുഞ്ചാണി

(Akkare nikkum thunjani ikkare nikkum thunjai koottimuttum thunjani)

ANSWER

കണ്‍പീലി (Kanpeeli)

Topics:

One thought on “അക്കരെ നിൽക്കും തുഞ്ചാണി, ഇക്കരെ നിൽക്കും തുഞ്ചാണി, കൂട്ടി മുട്ടും തുഞ്ചാണി

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *